Oferim esplai i grups d’oci per infants, adolescents i adults els dissabtes de forma quinzenal de 16h a 20h.

el projecte d’oci està dividit en cinc grans branques:

  • L’hora del joc, adreçat a nens entre 4 i 8 anys amb altes necessitats de suport, és un espai d’introducció al joc en petit grup molt estructurat per anar-los preparant per tal que cuan estiguin preparats puguin anar a l’esplai.
  • Els petits, mitjans i grans adreçat a nens i nens entre 5 i 12 anys, que realitzen un esplai quinzenal de dues hores al centre cívic de Sarrià i on treballen la conversa, les manualitats i els jocs tradicionals perquè després hi puguin jugar a l’escola o en altres entorns.
  • Els Prefestucs, són els grups entre 12 i 14 anys, que inicien fent sortides de forma quinzenal per Barcelona, però són sortides que s’organtizen en funció dels seus gustos, edat… i amb una durada de màxim 3hores  per sortida. Es combina la sortida amb una part d’activitat i una altra de bar per treballar la conversa i les relacions socials amb la resta del grup d’iguals. 
  • Els “Festucs” que és com anomenem a l’esplai adreçat als adolescents entre 15 i 17 anys. Es troben dos dissabtes al mes de 10h a 14h o 16h a 20h a diferents punts de Barcelona per realitzar activitats d’oci a la ciutat: bolera, cinema, karaoke, …
  • A partir dels 18 anys i cap endavant trobem els grup d’oci d’adults. Aquests grups segons autonomia i funcionalitat es distribueixen en tres grups segons el tipus de suport que necessitin (grups de suport amb 4h de supervisió a la sortida, grups de semi suport que només tenen 2h de supervisió a cada sortida, o de no suport que tenen 1h de supervisió al mes). Els grup d’oci d’adults es planifiquen i gestionen l’organització de les sortides per grup de WhatsApp.

INFORMACIÓ DEL PROJECTE

Actualment el projecte d’oci ofereix entre esplai adreçat a nens a partir de 4 anys, quinzenalment, un parell d’hores al centre Cívic de Sarrià. En aquest esplai es treballa la conversa i el joc, perquè els nens i nenes aprenguin les normes de funcionament d’aquests i les puguin aplicar a l’escola i en altres entorns.

Des de l’Associació hem detectat la demanda d’algunes famílies que no poden accedir en aquest esplai ja que el seu fill  té un perfil diferent als nens que actualment van a l’esplai i no poden optar a participar en el projecte d’oci.

És per això que plantegem el projecte d’oci per a nens i nenes entre 4 i 8 amb altes necessitats de suport, sota el nom de “L’hora del joc”, un espai d’introducció al joc en petit grup molt estructurat per anar-lo preparant  incorporar-lo a l’esplai més endavant.

OBJECTIUS

Fomentar oci de qualitat i adequat a l’edat cronològica a través de:

Augment de l’atenció conjunta

Es pretén augmentar aquesta conducta bàsica per al bon desenvolupament de la major de jocs típics i imprescindible per joc cooperatiu.

Fomentar el joc simbòlic

Aconseguir desenvolupar joc simbòlic ens permetrà treballar la simbolització i imaginació, així com anar treballant de manera lúdica, habilitats socials, que seran necessàries per a una bona socialització.

Augment dels interessos lúdics

En el moment que s’augmenten els interessos lúdics, augmentem també el ventall de possibilitats lúdiques i de relació.

Augment del joc funcional autònom

En el moment en que l’infant pot dur a terme joc funcional individual sense guia, es poden introduir ja jocs funcionals en grup, senzills, que posaran la base per a desenvolupar habilitats bàsiques com torns, temps d’espera etc. que facilitaran el joc cooperatiu.

Augment del joc físic adequat i cooperatiu

Posar les bases per al joc físic grupal, ens permetrà anar ensenyant una gamma prou àmplia de diversos jocs adequats a l’edat i en els que es podrà augmentar el grau de cooperació en funció de l’evolució del grup.

augment de les verbalitzacions espontànies necessàries per al joc

Augment de la comunicació social

Augment de la intenció comunicativa

Augment de la intenció comunicativa: La intenció comunicativa és clau per a qualsevol relació, en el moment que aquesta augmenti, augmentarà també la qualitat de relació entre els companys, així com reduirà el grau de conflictivitat.

Augment de les verbalitzacions espontànies

Augment de les verbalitzacions espontànies: Les verbalitzacions espontànies no ecolàliques ens indiquen un augment clar de la intenció comunicativa i per tant del desig socials.

Augment de fórmules per a demanar ajuda i peticions de forma espontània

Poder demanar ajuda i peticions posa la base per a un bon desenvolupament de les habilitats bàsiques de relació.

FUNCIONAMENT

El propòsit inicial és formar un grup reduït de participants (màxim 5 participants, sempre en funció del perfil i característiques de cadascun d’ells).

Es comptarà amb la intervenció d’un psicòleg/a responsable del grup així com un psicòleg/a de suport.

D’inici les sessions tindran la durada d’una hora i es realitzaran en el context interior d’una sala-despatx (amb la possibilitat de poder ampliar aquest temps si s’aconsegueixen assolir els objectius; i d’introduir de forma progressiva espais i contextos exteriors com per exemple un parc).

L’espai necessitarà estar estructurat. Es necessitaran elements físics i diversos materials que garanteixin l’estructura dels possibles subentorns o espais (per exemple espai de joc de terra, espai de joc funcional i/o joc funcional, espai de “treball” amb taula i tamborets…).

De la mateixa manera, l’ “hora de joc” requerirà d’estructura visual de les diferents activitats i jocs. Serà necessari disposar d’horaris visuals o altres elements que indiquin l’estructura i puguin anticipar les activitats que es faran i la seva finalització.

En cas que sigui necessari es crearà una zona o espai de descans o de relaxació. Serà necessari disposar de diferents elements motivadors, reforçadors i eines de relaxació adaptades al grup i a cada participant.

Els participants hauran de tenir accés i disposar d’eines i sistemes comunicatius (augmentatius o alternatius) en cas necessari, per tal de garantir la seva comunicació i treballar tots aquells aspectes relacionats amb les habilitats de llenguatge i comunicació.

Per al seguiment de normes i tasques, s’elaboraran eines com normes i indicadors visuals i es treballarà a través de motivadors i reforçadors; així com d’altres tècniques cognitiu-conductuals per tal d’aconseguir aquelles conductes més adaptatives i anar disminuint les que siguin més disruptives. Paral·lelament es fomentaran habilitats comunicatives així com habilitats socials amb la resta de participants.

Dins de l’espai de joc es disposarà de materials i jocs funcionals, així com joguines i jocs que fomentin el simbolisme i la imaginació. També es procurarà disposar de diverses joguines o materials que fomentin la diversitat de temes o jocs d’interès. El propòsit inicial serà fomentar i intervenir en un joc funcional i simbòlic individual i autònom; per a posteriorment anar evolucionant a un joc més compartit i conjunt amb la resta de companys.

Per altra banda, es realitzaran jocs físics típics i altres jocs socials. De forma progressiva s’ensenyaran els diversos “passos” i normes senzilles amb el propòsit de poder jugar a aquest tipus de joc en un entorn exterior, com per exemple un parc. En aquest entorn de parc, es podrà també treballar a partir dels elements que hi hagi com gronxadors, tobogans…

Finalment, si es creu necessari, es podran organitzar activitats i jocs que estimulin les habilitats més motrius.

DESTINATARIS

El projecte va adreçat a aquells nens i nenes que actualment no poden formar part de l’esplai que organitza l’associació degut a que no han desenvolupat encara les habilitats i estratègies mínimes per a funcionar de manera autònoma al grup d’oci (llenguatge espontani amb frases, atenció sostinguda, gestió de l’estrès adequada durant la durada de l’esplai, gestió adequada de les hipersensibilitats, habilitats bàsiques per al joc cooperatiu, etc)

El projecte adaptarà el seu funcionament segons el perfil dels usuaris que s’inscriguin a l’hora del joc.

INICI I FI

Es dur a terme a la seu de l’Associació que té a l’Avinguda Ballester, 17 (Viladecans) dos dissabtes al mes de 10h a 11, d’11.15 a 12.15 o de le 12.30h a 13.30h, depenent de les característiques i edat del nen. En el moment en que es vagin assolint objectius, es valorarà l’augment de la durada de les sessions per tal d’anar-nos apropant a una estona d’oci més similar a la d’un esplai.

El projecte es realitza d’octubre a juny