DIAGNÒSTIC

A l’Associació Asperger de Catalunya realitzem orientacions diagnòstiques per tal de valorar si un infant, adolescent o adult presenta simptomatologia TEA.

Per tal de poder realitzar aquest procés, és necessari passar un seguit de proves i entrevistes, que en el seu conjunt permeten determinar de forma objectiva si la persona compleix els criteris establerts pel DSM-5 per a TEA, així com el grau de suport, tenint presents els diferents factors que poden interaccionar en cada cas.

Així doncs la durada d’un diagnòstic són 6 sessions, sempre depenent del cas, on es presenta:

 • La història de desenvolupament
 • Tests i proves específiques per a la detecció i diagnòstic de TEA
 • Test de capacitat intel·lectual
 • Tests específics per a determinar possibles comorbiditats
 • Avaluació i resolució del cas segons els resultats obtinguts

Un cop analitzades totes les dades, realitzem un informe de la persona concretant els tests i proves avaluades així com els resultats obtinguts, orientant en cada cas, les recomanacions que creiem més adients segons l’avaluació i redirigint la persona cap a la intervenció que es cregui més adequada segons les característiques estudiades.

INTERVENCIÓ: INTERVENCIÓ PSICOLÒGICA INDIVIDUAL I GRUPS D’HABILITATS SOCIALS

La intervenció que realitzem a l’Associació és:

Intervenció psicològica individuals i grups d’habilitats socials

L’objectiu de la nostra intervenció és el foment de les habilitats socials i l’autonomia dels usuaris, a partir de la realització de diverses activitats.

Com a objectius específics es poden treballar:

 • Millorar els comportaments no verbals utilitzats durant la interacció, com ara mirar els ulls, somriure social, expressions facials, etc… Tant expressió, com en comprensió d’aquests.
 • Fomentar el desenvolupament relacions apropiades amb nens/es de la seva edat.
 • Millorar les dificultats per gaudir de manera espontània i recíproca dels interessos i experiències plaents dels altres.
 • Fomentar de la reciprocitat sòcio-emocional.
 • Augmentar interessos i l’ús funcional d’aquests
 • Trencar l’adhesió a rutines o rituals que interfereixen en el dia a dia.
 • Flexibilitzar la rigidesa de pensament i de conducta
 • Donar estratègies per a la gestió i regulació emocional

Tenim molt en compte les necessitats específiques de cada usuari, contemplant i treballant les possibles comorbiditats existents com Ansietat, Depressió, Dificultats Atencionals, Dificultats en Funcions Executives…

Considerem molt important l’abordatge de les dificultats d’una forma multidisciplinar, coordinant-nos en tots els seus contexts naturals (escoles, famílies, professionals externs). D’aquesta manera la intervenció realitzada serà molt més eficaç i l’usuari podrà generalitzar els seus aprenentatges.

FORMACIONS EXTERNES

L’Associació Asperger de Catalunya ofereix la possibilitat de formació teòrica i pràctica sobre el TEA en centres escolars, centres d’inserció laboral, EAP, CSMIJ,… que ho puguin demanar.

Ens adaptem a la necessitat de cada centre segons el tipus de formació que necessitin rebre sobre el TEA.

Exemples de xerrades realitzades:

 • Intervenció en l’aula en alumnes de primària amb TEA d’alt funcionament
 • Formació teòrica del TEA de mig/baix funcionament en un CET
 • Exposar els serveis de l’Associació Asperger de Catalunya
 • Estratègies d’afrontament davant d’explosions en la ESO
 • Xerrada sobre casos pràctics d’Estimulació Social a professionals de l’EAP